გადმოწერა
კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება