ახალი ფუნგიციდების გამოყენება ვაზის ჭრაქის (Plasmopara viticola) წინააღმდეგ<
  • # 1(3)

ახალი ფუნგიციდების გამოყენება ვაზის ჭრაქის (Plasmopara viticola) წინააღმდეგ

  • ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი, მაკა ყუბანეიშვილი
აჯამეთის აღკვეთილის ბიომრავალფეროვნება<
  • # 2(6)

აჯამეთის აღკვეთილის ბიომრავალფეროვნება

  • გრიგოლ თოქმაჯიშვილი, რამაზ კილაძე