• # 1(3)

ნუ­ცე­ლა­რუ­ლი ნა­თე­სა­რე­ბის ცვა­ლე­ბა­დო­ბის სიხ­ში­რე და სპექ­ტრი ციტ­რუ­სო­ვან­თა ზო­ნი­ერთ კულ­ტი­გენ­ში

ციტ­რუ­სოვ­ნებ­ში შო­რე­უ­ლი ჰიბ­რი­დი­ზა­ცია გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სოა მცე­ნა­რე­თა მრა­ვალ­ჩა­ნა­სა­ხი­ა­ნო­ბის გა­მო, რად­გა­ნაც ამ შემ­თხვე­ვა­ში იგი იძ­ლე­ვა ახა­ლი პერ­სპექ­ტი­უ­ლი ფორ­მე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას არა მარ­ტო კვერ­ცხუჯ­რე­დი­დან, არა­მედ ნუ­ცე­ლუ­სის უჯ­რე­დე­ბი­და­ნაც. სტა­ტი­ა­ში გან­ხი­ლუ­ლია ციტ­რუ­სო­ვან­თა ზო­გი­ერ­თი კულ­ტი­გე­ნის ნუ­ცე­ლა­რუ­ლი ნა­თე­სა­რე­ბის ცვა­ლე­ბა­დო­ბის სიხ­ში­რე და სპექ­ტრი. კერ­ძოდ, შეჯ­ვა­რე­ბა­ში ახა­ლი კომ­ბი­ნა­ცი­ე­ბის (მან­და­რი­ნი ფარ­თო­ფოთ­ლი­ა­ნი უნ­ში­უს კლო­ნი №2, ქარ­თუ­ლი ლი­მო­ნის კლო­ნი №2, ტრი­ფო­ლი­ა­ტა ად­რემ­სხმო­ი­ა­რე, ციტ­რუს იჩან­გენ­ზი­სი) გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ჰიბ­რი­დუ­ლი ბუ­ნე­ბის ნუ­ცე­ლა­რუ­ლი ნა­თე­სა­რე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ბევ­რად დი­დია და და­მო­კი­დე­ბუ­ლია მა­თი წარ­მოქ­მნის ბუ­ნე­ბა­ზე.