• # 1(3)

ქუთაისის საგარეუბნო ლანდშაფტურ- რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი

დი­დი ქა­ლა­ქე­ბი, რო­მელ­თა მო­სახ­ლე­ო­ბა აღე­მა­ტე­ბა 200 ათას მა­ცხოვ­რე­ბელს, აუ­ცი­ლებე­ლია
ჰქონ­დეს სა­გა­რე­უბ­ნო ლან­დშაფ­ტურ­-რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი დას­ვე­ნე­ბის ად­გი­ლე­ბი ტყეპარ­კე­ბის
სა­ხით. ქ. ქუ­თა­ი­სის შე­მო­გა­რე­ნი ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მდი­და­რი­ა, თუმ­ცა
აუთ­ვი­სე­ბელ პო­ტენ­ცი­ა­ლად რჩე­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა, რომ აქ არის შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ტყე­ე­ბი, მდინა­რე­ე­ბი,
ტბე­ბი და გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­ნას­ტერ­თა კომ­პლექ­სე­ბი და ეკ­ლე­სი­ე­ბი, სა­ით­კე­ნაც
აქ­ტი­უ­რად მი­ე­მარ­თე­ბა ქა­ლა­ქის მო­სახ­ლე­ო­ბა, რომ კი­დევ ერ­თხელ მი­ი­ღონ ღვთის მად­ლი.
ამი­ტომ ასე­თი ად­გი­ლე­ბის გა­დაქ­ცე­ვა ბუ­ნე­ბა­ში დას­ვე­ნე­ბის ობი­ექ­ტად, ნი­შან­დობ­ლი­ვი­ა.