• # 1(3)

ქარ­თუ­ლი სტუ­მარ­მას­პინ­ძლო­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე მას­პინ­ძლო­ბის ინ­დუს­ტრი­ის ურ­ყე­ვი გა­რან­ტი

ნაშ­რომ­ში ის­ტო­რი­ულ რა­კურ­სშია მი­მო­ხი­ლუ­ლი ქარ­თუ­ლი სტუ­მარ­-მას­პინ­ძლო­ბის
ტრა­დი­ცი­ები, ნათ­ქვა­მი­ა, რომ სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბის გა­რეგ­ნუ­ლი კულ­ტუ­რა ქარ­თველ­თა
ში­ნა­გა­ნი ბუ­ნე­ბის დიდ­სუ­ლოვ­ნე­ბის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა­ა. ქარ­თვე­ლი კა­ცის, რო­გორც მას­პინძლის
თვი­სე­ბე­ბი (სა­ო­ცა­რი თა­ვა­ზი­ა­ნო­ბა; კე­თილ­გან­წყო­ბა; სით­ბო; მოკ­რძა­ლე­ბა; პა­ტი­ვისცე­მა;
მზად­ყოფ­ნა, ყვე­ლა­ზე სა­უ­კე­თე­სო, რაც კი რამ გა­აჩ­ნია სტუ­მარს შეს­თა­ვა­ზოს) ამ­დიდრებს,
ამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნებს სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბას და თა­ვი­სი წვლი­ლი შე­აქვს სა­კა­ცობ­რიო
კულ­ტუ­რის სა­გან­ძურ­ში. ნაშ­რომ­ში შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო სი­ახ­ლე იმა­ში მდგო­მარე­ობს,
რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თუ­ლი მას­პინ­ძლო­ბის ინ­დუს­რი­ა­ში-­სფე­რო, რო­მე­ლიც აერთი­ა­ნებს
აღი­ა­რე­ბულ სა­ერ­თო მემ­კვიდ­რე­ო­ბა­სა და “მას­პინ­ძლო­ბი­სა და კე­თი­ლი სურ­ვილის”
ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას, უდი­დე­სი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის ქარ­თუ­ლი სტუ­მარ­-მას­პინ­ძლო­ბის
ტრა­დი­ცი­ებს.