• # 1(3)

შრო­მის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის სამ­სა­ხუ­რის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი და ფაქ­ტი­უ­რი ვა­დე­ბი

სტა­ტი­ა­ში გან­ხი­ლუ­ლია შრო­მის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ეფექ­ტუ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბის სა­კი­თე­ბი.
მო­ცე­მუ­ლია ეკო­ნო­მი­კის ყვე­ლა სფე­რო­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი შრო­მის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ფუნ­ქცი­
ო­ნი­რე­ბის ფაქ­ტი­უ­რი და რე­სურ­სე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბის ნორ­მა­ტი­ვე­ბის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი გეგ­
მით გა­მოთ­ვლი­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რად ოპ­ტი­მა­ლურ დროს შო­რის თა­ნა­ფარ­დო­ბის სა­კი­თხე­
ბი. ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლია ტექ­ნი­კის წარ­მო­ე­ბის მო­ცუ­ლო­ბის ცვლი­ლე­ბით ფაქ­ტი­უ­რი და
ოპ­ტი­მა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის ვა­დე­ბის და­ახ­ლო­ე­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბის გზე­ბი. ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი
ანა­ლი­ზის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­კე­თე­ბუ­ლია დას­კვნა, რომ რო­გო­რიც არ უნ­და იყოს შრო­მის სა­
შუ­ა­ლე­ბე­ბის სამ­სა­ხუ­რის ფაქ­ტი­უ­რი ვა­დე­ბის გა­დახ­რა ოპ­ტი­მა­ლუ­რი­დან, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია
წარ­მო­ე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბის ამაღ­ლე­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ყო­ველ­თვის მი­ვის­
წრა­ფო­დეთ მა­თი დამ­თხვე­ვი­სა­კენ.