• # 2(6)

სივრცის ფუნქციების წარმოდგენისა და ნულოვანი სიმრავლეების შესახებ