• # 2(6)

ოთხგანზომილებიან ბადესთან დაკავშირებულ ზედაპირთა განზომილებების კლების შესახებ არასაკუთრივ ჰიპერსიბრტყეში