• # 2(8)

ბრტყელი ზედაპირების შესახებ ოთხგანომილებიან არასაკუთრივ ჰიპერსიბრტყეში