ჩამოტვირთვა

ფეხსაცმლის რაციონალური ზომითი სისტემის შემუშავება

ავთანდილ ქათამაძე, მაია გრძელიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება