ჩამოტვირთვა

ქუთაისისა და კურორტ წყალტუბოს წყალმომარაგების სისტემაში რაჩხის წყლის კომპლექსური გამოყენების პერსპექტივები

მურმან ქებურია, ოთარ შაუთიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება