ჩამოტვირთვა

თვლიანი მობილური მანქანის ვერტიკალური რხევების გავლენის კვლევა გამავლობის მახასიათებლებზე

დავით კბილაშვილი, სოსო თავბერიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება