ჩამოტვირთვა

სტრესის ოდენობის გასაზომად სოციალური რეადაპტაციის შეფასების სკალა (SRRS) გამოყენების ახალი ასპექტი

მერაბ მაღრაძე, იაგორ ბალანჩივაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება