ჩამოტვირთვა

ზოგიერთი მათემატიკური, მექანიკური და ტექნიკური ტერმინის თარგმანის შესახებ რუსულიდან ქართულ ენაზე

განხილულია ზოგიერთი მათემატიკური, მექანიკური დლა ტექნიკური ტერმინის რუსულიდან ქართულ ენაზე თარგმანის საკითხები. წარმოდგენილ ნაშრომში გათვალისწინებულია წამყვანი სპეციალისტების მოსაზრებები. განსხვავეუბლი მიდგომა (რომელიც შეიძლება საპოლემიკო იყოს) ტერმინების – “сплошная среда”, “непрерывный” და “буксир” (буксование) მიმართ, ემყარება მატერიის ფიზიკურ არსს და დეკარტეს კოორდინატთა სისტემის წერტილოვან სივრცედ წარმოდგენის მათემატიკურ აბსტრაქციას.

ბადრი ბანძელაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება