ჩამოტვირთვა

სენსორულ ქსელებზე დამოკიდებული მიკროკლიმატის და წნევის დისტანციური მონიტორინგის სისტემა რეალურ დროშიმი

სტატიაში მოცემულია სპეციალური დანიშნულების ტანსაცმლის კომპლექტების შეფასების მეთოდის სრულყოფის გზები დისტანციური მონიტორინგის სისტემების გამოყენებით, რომელიც საშუალებას იძლევა შეფასდეს ბიოფიზიკური მაჩვენებლები და შესრულდეს მათი ელემენტების სივრცეში მდებარეობის ცვლილების კონტროლი. ჩატარებულ იქნა კვლევები ფლისის ქსოვილისაგან დამზადებული ტანსაცმლის გარე შრის მიკროკლიმატიდან ტემპერატურისა და დაგროვილი ტენის გამოყოფის პროცესზე ფიზიკური პარამეტრების გავლენის დასადგენად.

მიროსლავა კურგანსკა, სერგეი ბერეზნენკო, ანდრეი კურგანსკი, ნანინო დოლიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება