ჩამოტვირთვა

დრეკად ნარევთა თეორიის სტატიკის მეორე სასაზღვრო ამოცანის ეფექტურად ამოხსნის შესახებ წრიული ხვრელის მქონე უსასრულო არეს შემთხვევაში

ნაშრომში, კოლოსოვ-მუსხელიშვილის ანალოგიური ფორმულების და ჰილბერტის შებრუნების ფორმულის გამოყენებით უსასრულო არეში წრიული ხვრელით ეფექტურადაა ამოხსნილი დრეკად ნარევთა წრფივი თეორიის სტატიკის სასაზღვრო ამოცანა, როცა არეს საზღვარზე მოცემულია ძაბვის ვექტორი.

კოსტა სვანაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება