ჩამოტვირთვა

ერთი ფოკუსური წირის შესახებ სამგანზომილებიან აფინურ არასაკუთრივ ჰიპერსიბრტყეში

რაჟდენ ხაბურძანია

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება