ჩამოტვირთვა

ასოფლო-სამეურნეო მანქანების უკეთესი კონსტრუქციების შერჩევა თვისობრივი (ხარისხობრივი) მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასების საფუძველზე

ნაშრომში განხილულია მანქანათმშენებლობის ნაკეთობის ტექნიკური დონისა და ხარისხის განსაზღვრის ერთ-ერთი საექსპერტო შეფასება, რანჟირების მეთოდით. კერძოდ, სასოფლო-სამეურნეო მანქანათმშენებლობის ნაკეთობის-სათესის მაგალითზე. ნაშრომში მოყვანილ შედეგებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია განისაზღვროს „ვიწრო“ ადგილი საწარმოო სფეროში და დაიგეგმოს შემდგომი პროგრესი მანქანათმშენებლობის ნაკეთობის კონსტრუქციის გაუმჯობესებისათვის.

ალბერტი სამადალაშვილი, გია დადუნაშვილი, ალექსანდრე ლომიძე, თემურ ლეშკაშელი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება