ჩამოტვირთვა

ზენერის განზოგადოებული სხეულის პირდაპირი და შებრუნებული თანაფარდობები, როცა განმსაზღვრელი თანაფარდობა შეიცავს წილადური რიგის წარმოებულს რიმან-ლიუვილის აზრით

ნაშრომში განხილულია ზენერის განზოგადოებული სხეული, როცა განმსაზღვრელი თანაფარდობა შეიცავს წილადური რიგის წარმოებულს რიმან – ლიუვილის აზრით. კინემატიკური და დინამიკური თანაფარდობების დახმარებით ჩაწერილია განმსაზღვრელი თანაფარდობა ზენერის განზოგადოებული სხეულისათვის. გრინის წილადური ფუნქციისა და წილად – ექსპონენციალური ფუნქციის დახმარებით მიღებულია პირდაპირი და შებრუნებული თანაფარდობები,ზენერის განზოგადოებული სხეულისათვის. მიღებულია ცოცვადობისა და რელაქსაციის ფუნქციების გამოსახულებები. ნაჩვენებია, რომ თუ მოდელი არ შეიცავს ზამბარას, ე.ი. თუ მოდელში ზამბარა შეცვლილია წილადური რიგის ელემენტით, მაშინ მყისიერი წაგრძელებისათვის საჭიროა ძალის უსასრულო მნიშვნელობა. 2010 Mathematics Subject Classification: 26A33.

თემურ სურგულაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება