ჩამოტვირთვა

მაქსველის განზოგადოებული სხეულის პირდაპირი და შებრუნებული თანაფარდობები, როცა განმსაზღვრელი თანაფარდობა შეიცავს შეთანხმებადი (conformable) წილადური რიგის წარმოებულს

წილადური აღრიცხვა შეისწავლის დიფერენცირების და ინტეგრების ოპერაციებს, როცა მათი რიგი არის წილადი რიცხვი (ზოგადად ნებისმიერი ნამდვილი და კომპლექსური რიცხვი). წილადური აღრიცხვის ისტორია იწყება მე - 17 საუკუნიდან. არსებობს მრავალი კარგი სახელმძღვანელო წილადურ აღრიცხვაში. ბოლო 30 წლის განმავლობაში წილადური აღრიცხვა იქცევს დიდ ყურადღებას მისი გამოყენების თვალსაზრისით მეცნიერების, ინჟინერიის, ფინანსების და ოპტიმალური ამოცანების სხვადასხვა დარგში. წილადური წარმოებულის ორი ფორმა კერძოდ რიმან -ლიუვილის და კაპუტოს აზრით წილადური რიგის წარმოებულები არიან ყვeლაზე ცნობილი. რიმან - ლიუვილის და კაპუტოს აზრით წარმოებულები არ აკმაყოფილებენ ლაიბნიცის წესსა და რთული ფუნქციის წარმოებულის გამოთვლის ჩვეულებრივ წესებს, რაც ზოგჯერ ხელს უშლის მათ გამოყენებას. 2014 წელს ხალილმა, ჰორანმა, იოუსეფმა და საბაბჰეჰმა შემოიღეს წილადური რიგის წარმოებულის ახალი ცნება ე.წ. შეთახმებადი (conformable) რიგის წარმოებული, რომლებიც ფლობენ მრავალ კარგ თვისებებს მათ შორის ლაიბნიცის და რთული ფუნქციის გაწარმოების წესს. ნაშრომში განხილულია მაქსველის განზოგადოებული სხეული, როცა განმსაზღვრელი თანაფარდობა შეიცავს შეთანხმებად (conformable) წილადური რიგის წარმოებულს. მიღებულია პირდაპირი და შებრუნებული თანაფარდობები. გამოთვლილია ცოცვადობისა და რელაქსაციის ფუნქციები.

თემურ სურგულაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება