ჩამოტვირთვა

ნახევარ და მეოთხედ სიბრტყეებში დრეკად ნარევთა თეორიის სტატიკის პირველი სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნის შესახებ

ნაშრომში დრეკად ნარევთა წრფივი თეორიის სტატიკის ერთგვაროვანი განტოლებისათვის ნახევარ და მეოთხედ სიბრტყეებში ამოხსნილია პირველი (როცა საზღვარზე მოცემულია გადაადგილების ვექტორი) სასაზღვრო ამოცანა. კოლოსოვ-მუსხელიშვილის ტიპის ფორმულის გამოყენებით ნახევარ სიბრტყის შემთხვევაში სტატიკის პირველი სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნი წარმოდგენილია პუასონის ტიპის ფორმულის სახით, ხოლო მეოთხედ სიბრტყეში ამოცანის ამონახსნი მოიცემა კვადრატურებში.

კოსტა სვანაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება