ჩამოტვირთვა

ერთეულოვან წრეში ანალიზური ფუნქციის სასაზღვრო მნიშვნელობების მახასიათებელი თვისების შესახებ

ნაშრომში დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისა, რომ ზომადი ფუნქცია იყოს ერთეულოვან წრეში ანალიზური ფუნქციის კუთხური სასაზღვრო
მნიშვნელობების ტოლი თითქმის ყველგან დადებითი ზომის სიმრავლეზე.

გიორგი თეთვაძე, ლამარა ციბაძე, ლილი თეთვაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება