ჩამოტვირთვა

საკვები ბოჭკოს გავლენა შედღვებილი საკონდიტრო მასების სტრუქტურასა და ხარისხზე

შესწავლილია ვაშლის გამონაწნეხის დამატების შესაძლებლობა შედღვებილი საკონდიტრო ნაწარმში მისი კვებითი ღირებულებისა და შენახვის ხანგრძლიობის
გაზრდის მიზნით. დადგენილია, რომ ვაშლის გამონაწნეხის ოპტიმალური დასამატებელი რაოდენობა შეადგენს რეცეპტურით გათვალისწინებული ვაშლის პიურეს ოდენობის 20%-ს.

გულნარა ხეცურიანი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება