ჩამოტვირთვა

საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატური სისტემების გამოყენება და პერსპექტივები საქართველოში

აღწერილია ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიების საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალებზე გამოყენების მაგალითები, მათი განვითარების პერსპექტივები და შესაძლებლობები საქართველოში, განხილულია 112–ში ვიდეო მონიტორინგით დაფიქსირებული და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ქვითრების რაოდენობების ურთიერთმიმართება 2016–2017 წლებში თბილისსა და ქუთაისში. საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა უსაფრთხოებისა და მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით რეკომენდირებულია მოქნილი საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატური სისტემების (სმმას) დანერგვა.

თევდორე ფხაკაძე, ირაკლი კოჩაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება