ჩამოტვირთვა

აგრარული ინდუსტრიის განვითარების შედარებითი ანალიზი და გამოწვევები1

განხილულია აგრარული ინდუსტრიის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოს სხვადასხვა შემოსავლების მქონე ქვეყნებში და შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილია საქართველოს განვითარების თავისებურებები. მოცემულია აგრარული ურთიერთობების განვითარების გამოწვევები, წინააღმდეგობები, პრობლემების გადაჭრის ინსტიტუციონალური, სტრატეგიული და ფინანსური მიმართულებები და სახელმწიფოს აგრარულ სექტორში ინტერვენციის გზები. დასაბუთებულია კლასტერულ და პარტნიორულ ურთიერთობებზე დამყარებული აგრარულ-ინდუსტრიული სისტემის ფორმირების აუცილებლობა. მოცემულია საქართველოში აგრარული ინდუსტრიის სრულყოფის რეკომენდაციები.

მიხეილ თოქმაზიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება