ჩამოტვირთვა

ზოგიერთი ნარჩენის ცხოველთა საკვებად გამოყენება

სტატიაში წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის (ციტრუსი, ვაშლი, მსხალი) გადამუშავების შედეგად დარჩენილი ნარჩენების გამოყენება ცხოველთა საკვებად და შესწავლილია მათი ქიმიური შემადგენლობა. შემუშავებულია ნარჩენების უხეშ საკვებთან შემზადების ტექნოლოგიური პარამეტრები.

ნინო სეიდიშვილი, სოფიო პაპუნიძე, ციალა ბოლქვაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება