ჩამოტვირთვა

სხეულის მოძრაობის გეომეტრია IMRT დასხივების ოპტიმიზაციის ამოცანაში

ნაშრომში ნაჩვენებია IMRT რადიაციული თერაპიის პარამეტრების ოპტიმიზაციის მოდელში დასხივების გეომეტრიული პარამეტრების მათემატიკური წარმოდგენის მეთოდი. შემუშავებული მეთოდი ცხადად აჩვენებს მიზნის ფუნქციის დამოკიდებულებას დამასხივებელი აპარატის ბრუნვის კუთხეზე და ეფექტურია პრაქტიკული თვალსაზრისით რადგან მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც ნებისმიერი ფორმის დასასხივებელი არისათვის ისე სხვა მსგავსი ტიპის არაორგანული საოპტიმიზაციო ამოცანებისათვის.

ნიკა თოფურია, ომარ კიკვიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება