ჩამოტვირთვა

ხორბლის ცომის მომზადების ტექნოლოგიური პარამეტრების გავლენა გაყინვის პროცესსა და მზა ნაწარმის ხარისხზე

პურის ცხობის მრეწველობაში ერთ-ერთი პერსპექტიული ტექნოლოგიაა პურფუნთუშეულის წარმოება გაყინული ნახევარფაბრიკატებიდან. სწრაფად გაყინული პროდუქციის წარმოება და რეალიზაცია ეფექტურია არა მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით, არამედ სოციალური თვალსაზრისითაც, რადგან ის მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და საზოგადოებრივი კვების სფეროში. შოკური გაყინვის ტექნოლოგიის გამოყენება საშუალებას იძლევა პროდუქტში მაქსიმალურად იქნას შენარჩუნებული ქიმიური შედგენილობა და სტრუქტურა. წარმოდგენილ სტატიაში შესწავლილი და ცდებით დადასტურებულია: ხორბლის ცომის ტენიანობის, შაქრისა და ცხიმის, ცომის დაყოვნების ხანგრძლიობის გავლენა ცომის ნამზადის ცენტრში ტემპერატურის ცვლილებაზე ტრადიციული და შოკური მეთოდით გაყინვის დროს და გაყინული ნახევარფაბრიკატიდან მიღებულ მზა ნაწარმის ხარისხზე.

ელიზა ფრუიძე, მალხაზ დოლიძე, ქეთინო აფხაძე, ხატია ცაგარეიშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება