ჩამოტვირთვა

მოძრაობის განტოლება ბლანტი დრეკადობის სამგანზომილებიანი წილადური მოდელისათვის

ბოლო 4 ათეული წლის განმავლობაში წილადური რიგის დიფერენციალური განტოლებები და აბელის ტიპის ინტეგრალური განტოლებები განიხილებიან როგორც ძალზედ მნიშვნელოვანი და სასარგებლო საშუალებები სხვადასხვა პროცესების მემკვიდრეობითი და დამახსოვრებადი თვისებების შესასწავლად. ზოგიერთ შემთხვევაში მათ მივყავართ უფრო ადეკვატურ მოდელებამდე, ვიდრე მოდელები, რომლებიც ეფუძვნება მთელი რიგის წარმოებულებს. ძირითადი ყურადღება გამახვილებული იქნა ისეთი მოდელების შესწავლისადმი, რომლებიც ეფუძვნება დიფუზიურ-ტალღურ წილადურ დიფერენციალურ განტოლებებს. ასეთი განტოლებები წარმატებით იქნა გამოყენებული სხდასხვა მოვლენების მოდელირებისათვის. მაგალითად, ბლანტი დრეკადი მასალების ყოფაქცევის შესასწავლად, დიფუზიური პროცესების შესასწავლად ისეთ ფოროვან არეებში, რომლებიც ჩნდებიან ფრაქტალურ გეომეტრიაში, თეთრი ხმაურის მოდელირებისათვის და ა.შ. მოცემულ ნაშრომში შეისწავლება მოძრაობის განტოლება ბლანტი დრეკადობის სამგანზომილებიანი წილადური მოდელისათვის, როცა განმსაზღვრელი თანაფარდობები შეიცავენ წილადური რიგის წარმოებულებს რიმან-ლიუვილის აზრით. ნაჩვენებია მიღებული მოძრაობის განტოლებების ჰიპერბოლურობა.

თეიმურაზ სურგულაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება