ჩამოტვირთვა

ასიმპტოტურ ბადეთა შესახებ სამგანზომილებიან აფინურ არასაკუთრივ ჰიპერსიბრტყეში

განიხილება ორგანზომილებიანი V2 ზედაპირი ოთხგანზომილებიან გაფართოებულ აფინურ A4=A4UA3*სივრცეში, სადაც A3* არის სამგანზომილებიანი P3 პროექციული სივრცის სტრუქტურის მქონე არასაკუთრივი ჰიპერსიბრტყე. V2 ზედაპირს გარკვეული წესით მიუერთდება მოძრავი რეპერი R=(A,Ai,Aa) (i=1,2;a=3,4) სადაც AEV2, {Ai,Aa} c A3*.V2

რაჟდენ ხაბურძანია

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება