ჩამოტვირთვა

სტაბილიზაციის პოლიტიკის და მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ერთი საკითხის შესახებ

ბოლო პერიოდში, ბაზარზე დომინირებს და წესებს კარნახობს ხელისუფლება და ბიზნესი, ამიტომ მათი ურთიერთობების მუდმივ „გარკვევას“ ეწირება მოსახლეობის, როგორც ყველაზე დიდი მომხმარებლის ინტერესი და, შესაბამისად, სამომხმარებლო ფასების ზრდის პირობებში, მისი, როგორც ეკონომიკური აგენტის, კონკურენტული შანსები საჯარო და კერძო სექტორთან მინიმალური ხდება, რადგან ინდივიდის ფულადი შემოსავლები, ყველა შემთხვევაში, ფიქსირებული/უცვლელი რჩება. მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს, რომ მხარი დაუჭიროს იმ საინვესტიციო პროექტებს, რომლებიც ორიენტირებულია ტრადიციული და პრიორიტეტული დარგების სწრაფ განვითარებაზე და ადგილობრივი ადამიანური რესურსების მაქსიმალურ დასაქმებაზე, რადგან საზოგადოებაში უფრო აქტიურად ისმის კითხვა: ჩვენი პრიორიტეტი მომსახურე სფეროზე ორიენტირებული სახელმწიფოს სახელის დამკვიდრებაა მსოფლიო თანამეგობრობაში, თუ - მწარმოებელი და ინდუსტრიული ქვეყნის?

აკაკი ბაკურაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება