ჩამოტვირთვა

მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო და სწავლის თეორიის პრინციპები

ნაშრომში განხილულია იან ამოს კომენიუსის მათეტიკის (სწავლის თეორიის) პრინციები, რომლებიც წარმოადგენს სწავლის პროცესის ამოსავალ დებულებას, უკავშირდება შემეცნების პროცესის არსს, ასახავს მოსწავლის ცნობიერებაში სინამდვილეს. მათი პრინციპულად და თანმიმდევრულად განხორციელების გზები კი არის საუკეთესო საშუალება სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესის მაღალხარისხოვნად წარმართვის, მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნის საქმეში.

იმერი ბასილაძე, თამარ ღვინიანიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება