ჩამოტვირთვა

დრეკად ნარევთა თეორიის სტატიკის ერთი სასაზღვრო ამოცანის ეფექტურად ამოხსნა ნახევარსიბრტყეში

ნაშრომში დრეკად ნარევთა წრფივი თეორიის სტატიკის ერთგვაროვანი განტოლებისათვის ნახევარი სიბრტყის შემთხვევაში ეფექტურადაა ამოხსნილი სასაზღვრო ამოცანა, როცა არის საზღვარზე მოცემული გადაადგილების ვექტორის პირველი და მესამე კომპონენტის ჯამი, მეორე და მეოთხე კომპონენტის სხვაობა, მეორე და მეოთხე კომპონენტის ჯამის ნორმალით წარმოებული და ბრუნვის ვექტორი. ამოცანის ამოხსნა დაიყვანება ნახევარ სიბრტყეში პუასონის განტოლებისათვის დირიხლესა და ნეიმანის ამოცანების ამოხსნაზე.

კოსტა სვანაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება