ჩამოტვირთვა

აგროპროდუქციის წარმოების შესაძლებლობები იმერეთის რეგიონში

ნაშრომში განხილულია იმერეთის რეგიონის რესურსული პოტენციალი, როგორც აგროპროდუქციის წარმოების შესაძლებლობა, ნაჩვენებია მისი გავლენა აგრარული წარმოების ეფექტიანობაზე და ამ პროცესის თანამედროვე გამოწვევები. რეგიონის სარესურსო მდგენელების (შრომითი, მატერიალურ-ტექნიკური, საფინანსო-ეკონომიკური და სხვა სახის რესურსები) მდგომარეობის ობიექტური შეფასება და რესურსების ფაქტორთა გამოყენების ეფექტიანობის ანალიზი აგროპროდუქციის წარმოების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრისათვის, სექტორის მდგრადი განვითარებისათვის, რეგიონის სასურსათო დამოუკიდებლობის და ეკონომიკური უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის. სტატიაში ავტორები ავითარებენ აზრს იმის შესახებ, რომ რეგიონის ბუნებრივი უპირატესობების გამოყენება მეტ ეფექტიანობისთ არის შესაძლებელი საერთაშორისო ბაზარზე მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიხედვით მოწინავე პოზიციების დასაკავებლად

ნიკო ჩიხლაძე, ელგუჯა დეისაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება