ჩამოტვირთვა

ინფორმირებულობის როლი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ

სტატიაში განხილულია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის არსი და მნიშვნელობა დღევანდელ საზოგადოებაში. გაანალიზებულია კორპორაციული
სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ არსებული ინფორმირების დონის განსაზღვრის მიზნით ჩატარებული გამოკითხვა. კვლევის შედეგები მოწმობს, რომ თანამედროვე მომხმარებლები კომპანიებისაგან მოითხოვენ გაცილებით მეტს, ვიდრე უბრალოდ ხარისხიანი პროდუქციისა და მომსახურების წარმოებაა.

ნანა ლუხუტაშვილი, მარიამ დენოსაშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება