ჩამოტვირთვა

შეცვლილი სპეციალურად შექმნილი ლექსიკური ერთეულების ლინგვოკოგნიტური მახასიათებლები ტელე–კინომატოგრაფიულ დისკურსში

ბოლო დროს სპეციალურ სიტყვათა წარმოების კვლევას დიდი ყურადღება ეთმობა ლინგვოკოგნიტური პარადიგმის თვალსაზრისით, რომელიც ფოკუსირებულია შემეცნების, ენის, მეტყველებისა და მეტაკონტექსტის ერთიანობაზე. ამ მიზეზით, წინამდებარე სტატიაში განმარტებულია სპეციალური სიტყვაწარმოება ტელე–კინემატოგრაფიულ დისკურსში, რათა სპეციალური ლექსიკური ერთეულის ჩამოყალიბების უკან გამოკვეთოს რთული ფსიქიკური პროცესები, კერძოდ, ენობრივი კოგნიტური პროცედურები, ოპერაციები და მექანიზმები. სპეციალურად შექმნილი სიტყვები კლასიფიცირდება გრძნობათა გადაცემის პრინციპის საფუძველზე, ამიტომ ჩვენ გამოვყოფთ გაერთიანებულ, შეკუმშულ და შეცვლილ სპეციალურად შექმნილ ლექსიკურ ერთეულებს. ავტორმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა სპეციალურად შექმნილ სიტყვებზე, რომლებიც მიღებულია კონვერტაციის გზით და ანალოგიით, ენობრივი შემეცნებითი მნიშვნელობის აგების ალგორითმის გამოყენებით.

დიანა ჰაიდანკა

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება