ჩამოტვირთვა

ნიადაგების ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებით გამოწვეული მდგომარეობა საქართველოში

ნიადაგი ადამიანის თითქმის ყველა სახის საქმიანობის საწყისი და საფუძველია.
იგი ადამიანის თავშესაფრი, სამუშაო ადგილი და საზოგადოების კეთილდღეობის
უმთავრესი მატერიალური რესურსია, ამიტომ მიწის რესურსების გონივრული და
რაციონალური გამოყენება კაცობრიობის არსებობის აუცილებელი წინაპირობაა.
სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოში ნიადაგების მდგომარეობა ბუნებრივი და
ანთროპოგენური ფაქტორების თვალსაზრისით.

ცირა ჟორჟოლიანი, ემზარ გორდაძე, ქეთევან აფხაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება