ჩამოტვირთვა

სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე ტენ­დენ­ცი­ე­ბი

ნაშ­რომ­ში მო­ცე­მუ­ლია­­სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის და­ხა­სი­ა­თე­ბა და მა­თი მუ­შა­ო­ბის ძი­რი­თა­დი პრინ­ცი­პე­ბი. მო­ცე­მუ­ლია სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცია ტიპის, წვდო­მის, რე­გი­ო­ნე­ბის და გან­ვი­თა­რე­ბის დო­ნის მი­ხედ­ვით. ნაშ­რომ­ში გან­ხილუ­ლია სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ტენ­დენ­ცი­ე­ბი: სო­ცი­ა­ლუ­რი­­­ქსელე­ბის­ ­ ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა, ინ­ტერ­ნეტ რე­სურ­სე­ბის სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ა, თე­მა­ტუ­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის და­ნერგვა­­ბიზ­ნეს­ში და სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა. ნაშ­რომ­ში ასე­ვე გან­ხი­ლულია ქარ­თუ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბი და მა­თი გან­ვი­თა­რე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი.

ელ­ზა ბი­წა­ძე­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება