ჩამოტვირთვა

სა­კონ­ტრო­ლო წერ­ტი­ლე­ბის ინ­ტერ­ვა­ლის ოპ­ტი­მი­ზა­ცია მტყუ­ნე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სის­ტე­მის პა­რა­მეტ­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით

ნაშ­რომ­ში შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლია გა­მოთ­ვლი­თი პრო­ცე­სის სა­კონ­ტრო­ლო წერ­ტილე­ბის ინ­ტერ­ვა­ლის ოპ­ტი­მი­ზა­ცი­ის მა­თე­მა­ტი­კუ­რი მო­დე­ლი მტყუ­ნე­ბის გა­მოვლე­ნის სის­ტე­მის პა­რა­მეტ­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. მი­ღე­ბუ­ლი­ა, გა­მოთ­ვლი­თი პრო­ცე­სის დას­რუ­ლე­ბის დრო­ის მი­ნი­მუ­მის კრი­ტე­რი­უ­მით, სა­კონ­ტრო­ლო წერტი­ლე­ბის შექ­მნის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ინ­ტერ­ვა­ლის გა­მოთ­ვლის ანა­ლი­ზუ­რი გა­მო­სახუ­ლე­ბა.

აკა­კი ძნე­ლა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება