ჩამოტვირთვა

მიკ­რო­მა­ქო­ი­ან საქ­სოვ დაზ­გებ­ზე მი­საქ­სე­ლის ძა­ფის გა­ტა­რე­ბის პრო­ცე­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა

სტა­ტი­ა­ში შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლია მიკ­რო­მა­ქო­ი­ა­ნი საქ­სო­ვი დაზ­გე­ბის მი­საქ­სე­ლის კონ­სტრუქ­ცი­ულ­-გა­წყო­ბის ხა­ზის (კგხ) აღ­ჭურ­ვის უპი­რა­ტე­სო­ბა ავ­ტო­რი­სე­უ­ლი
კოს­ტრუქ­ცი­ის მი­საქ­სე­ლის ძა­ფის პნევ­მა­ტი­უ­რი კომ­პენ­სა­ტო­რით და პნევ­მა­ტი­ური მკვე­ბა­ვით. ამ­ჟა­მად მიკ­რო­მა­ქო­ი­ან საქ­სოვ დაზ­გებ­ზე გა­მო­ყე­ნე­ბული მე­ქა­ნი­კური კომ­პენ­სა­ტო­რის ნაც­ვლად. მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბით მოხ­დე­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რად არასა­ჭი­რო - უსარ­გებ­ლო მი­საქ­სე­ლის გაზ­რდი­ლი და­ჭი­მუ­ლო­ბის ლიკ­ვი­და­ცი­ა, წყვეტი­ა­ნო­ბის შემ­ცი­რე­ბა, გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ქსო­ვი­ლის ხა­რის­ხის გაზ­რდა და დაზ­გის ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბა. შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი ნაშ­რო­მის შა­დე­გე­ბის და­ნერ­გვა დიდი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ეფექ­ტის მომ­ტა­ნი იქ­ნე­ბა მრეწ­ვე­ლო­ბი­სათ­ვის.

ემირ ბა­კუ­რა­ძე, თა­მარ მო­სეშ­ვი­ლი,­­­ ნა­ნუ­ლი აბე­სა­ძე­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება