ჩამოტვირთვა

დი­ნა­მი­კა­ში ადა­მი­ა­ნის ზო­მი­თი ნიშ­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­თა გან­საზ­ღვრის ხელ­სა­წყო და მე­თო­დი­კა

სტატიაში გან­ხი­ლუ­ლია ტან­საც­მლის და­გეგ­მა­რე­ბის პრო­ცე­სის სრუ­ყო­ფის სა­კითხე­ბი ან­ტრო­პო­მეტ­რუ­ლი ზო­მი­თი ნიშ­ნე­ბის ცვლი­ლე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ოპ­ტი­მა­ლუ­რი კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი და­ნა­მა­ტე­ბის დად­გე­ნის მიზ­ნით­შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი იქ­ნა ან­ტრო­პო­მეტ­რუ­ლი კვლევის ახა­ლი ხელ­სა­წყო და მე­თო­დი­კა. ჩა­ტა­რე­ბულ­მა კვლე­ვებ­მა თვალ­ნათ­ლივ აჩ­ვენა ფი­გუ­რის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბი­თი ზო­მე­ბის ცვლი­ლე­ბე­ბი ადა­მი­ა­ნის მი­ერ სპე­ციფი­უ­რი მოძ­რა­ო­ბე­ბის გა­კე­თე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, რო­მელ­თა პრო­ცენ­ტუ­ლი მაჩ­ვე­ნებლე­ბი­­გან­სა­კუთ­რე­ბით ყუ­რად­სა­ღე­ბია დი­დი ზო­მის ფი­გუ­რე­ბის­­შემ­თხვე­ვა­ში.

მე­რაბ და­თუ­აშ­ვი­ლი,­­ირი­ნე­­­ ჩარ­კვი­ა­ნი­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება