ჩამოტვირთვა

ელექ­ტრო­მემ­ბრა­ნუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის მა­თე­მა­ტი­კუ­რი მო­დე­ლი­რე­ბა გრა­ვი­ტა­ცი­უ­ლი­­კონ­ვექ­ცი­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით

სტა­ტი­ა­ში მო­ცე­მუ­ლია დე­კომ­პო­ზი­ცი­ის მე­თო­დი, წარ­მოდ­გე­ნი­ლია დე­კომ­პოზი­ცი­უ­რი გან­ტო­ლე­ბე­ბი და აღ­წე­რი­ლია მათ სა­ფუძ­ველ­ზე და­მუ­შა­ვე­ბე­უ­ლი ბი­ნარუ­ლი ელექ­ტრო­ლი­ტის­თვის წყლის გაწ­მენ­დის ელექ­ტრო­მემ­ბრა­ნუ­ლი სის­ტე­მის გამ­ტკნა­რე­ბის სა­კან­ში მა­სა და სით­ბო გა­და­ტა­ნის არას­ტა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი არა­ი­ზოთერ­მუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის მა­ტე­მა­ტი­კუ­რი მო­დე­ლი გრა­ვი­ტა­ცი­უ­ლი და იძუ­ლე­ბი­თი კონ­ვექ­ცი­ის ერ­თდრო­უ­ლი მოქ­მე­დე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

შო­თა რუ­ხა­ძე, მე­გი აფ­რი­დო­ნი­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება