ჩამოტვირთვა

ექ­სპე­რი­მენ­ტის და­გეგ­მვის სტრა­ტე­გი­უ­ლი და ტაქ­ტი­კუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ის იმი­ტა­ცი­უ­რი მო­დე­ლი­რე­ბა

ნაშ­რომ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სტრა­ტე­გი­უ­ლი და ტაქ­ტი­კუ­რი და­გეგ­მვის მო­დელუ­რი ექ­სპე­რი­მენ­ტის მე­თო­დე­ბის ანა­ლი­ზი და ექ­სპე­რი­მენ­ტუ­ლი კვლე­ვის ახალი მიდ­გო­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა სის­ტე­მის სტა­ტი­კუ­რი იმი­ტა­ცი­უ­რი მო­დე­ლი­რე­ბი­სას. სა­მუ­შაო შეს­რუ­ლე­ბუ­ლია MatLab­ის გა­რე­მო­ში და ფორ­მი­რე­ბუ­ლია Script file სცენა­რის m­ფა­ი­ლე­ბით, რო­მე­ლიც ას­რუ­ლებს შემ­თხვე­ვი­თი სი­დი­დის გე­ნე­რა­ცი­ას და აღ­წერს სის­ტე­მის რე­აქ­ცი­ას თი­თო­ე­ულ ექ­სპე­რი­მენ­ტში. გა­მო­საკ­ვლე­ვი სის­ტე­მის ეფექ­ტუ­რო­ბის შე­ფა­სე­ბის­თვის, წარ­მოდ­გე­ნი­ლია იმი­ტა­ცი­უ­რი მო­დე­ლის გა­რე გარ­სის და­მუ­შა­ვე­ბა და ტეს­ტი­რე­ბა, სტა­ტი­კუ­რი გა­მოც­დის მე­თო­დის მაჩ­ვე­ნებ­ლების შერ­ჩე­ვით. სის­ტე­მის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის იმი­ტა­ცი­ი­სათ­ვის შე­მუ­შავ­და ცალ­კე­ული m­ფუნ­ქცი­ე­ბი, რომ­ლი­თაც მოხ­და სის­ტე­მის შემ­თხვე­ვი­თი რე­აქ­ცი­ის გე­ნე­რაცი­ის რე­ა­ლი­ზე­ბა.

ავ­თან­დილ ბარ­და­ვე­ლი­ძე, ­­ხა­თუ­ნა ბარ­და­ვე­ლი­ძე­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება