ჩამოტვირთვა

ტემ­პე­რა­ტუ­რის ფაქ­ტო­რის გავ­ლე­ნა სი­თხე­-ა­ი­რის სის­ტე­მის რე­ზო­ნან­სულ ვიბ­რა­ცი­ულ შე­რე­ვა­ზე

ექ­სპე­რი­მენ­ტა­ლუ­რად იყო გა­მოკ­ვლე­უ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის ფაქ­ტო­რის შეს­წავ­ლა სი­თხე­-ა­ი­რის სის­ტე­მის დი­ნა­მი­კი­სა და სა­მუ­შაო გა­რე­მოს ვიბ­რა­ცი­უ­ლი შე­რე­ვის
პრო­ცეს­ში. ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის ანა­ლიზ­მა აჩ­ვე­ნა, რომ გა­დატ­ვიტ­თვის სი­დი­დე, რომე­ლიც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ვიბ­რო­შე­რე­ვის და­წყე­ბი­სათ­ვის, ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი სიხ­ში­რისას, მცირ­დე­ბა ტემ­პე­რა­ტუ­რის ზრდის შემ­თხვე­ვა­ში, რაც გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ტექ­ნო­ლო­გი­ურ პრო­ცე­სებ­ში.

მუ­რად ბე­რო­ძე, ­­ზუ­რაბ ენ­დე­ლა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება