ჩამოტვირთვა

ეროვ­ნუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის სა­კი­თხი­სათ­ვის პოს­ტსაბ­ჭო­ურ სა­ქარ­თვე­ლო­ში

ერის, რო­გორც ადა­მი­ან­თა ის­ტო­რი­უ­ლად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი მყა­რი ერ­თო­ბის, შე­სა­ხებ სპე­ცი­ა­ლურ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში მრა­ვა­ლი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბაა გამოთ­ქმუ­ლი. ამ შე­ხე­დუ­ლე­ბა­თა მოკ­ლე გან­ხილ­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე,­­ნაშ­რომ­ში მო­ცემუ­ლია პრობ­ლე­მის ჩვე­ნე­უ­ლი ინ­ტერ­პრე­ტა­ცია და ნაჩ­ვე­ნე­ბია ეროვ­ნულ ურ­თიერ­თო­ბა­თა ზო­გი­ერ­თი აქ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კი­თხი პოს­ტსაბ­ჭო­უ­რი პე­რი­ო­დის სა­ქართვე­ლო­ში.

ოთარ ჭუმ­ბუ­რი­ძე­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება