ჩამოტვირთვა

წყლუ­ლო­ვა­ნი ეტი­ო­ლო­გი­ის მწვა­ვე დუ­ო­დე­ნა­ლუ­რი სის­ხლდე­ნის მკურ­ნა­ლო­ბა­­ხან­დაზ­მულ ასაკ­ში

მსოფ­ლი­ო­ში უახ­ლე­სი მო­ნა­ცე­მე­ბით ხან­დაზ­მულ ასაკ­ში ზო­გა­დად წყლუ­ლოვა­ნი და­ვა­დე­ბე­ბის შემ­ცი­რე­ბის სტა­ტის­ტი­კა­ა, სის­ხლდე­ნით გარ­თუ­ლე­ბა რჩება აქ­ტუ­ა­ლუ­რად. 2000 – 2013 წწ. შეს­წავ­ლი­ლ იქ­ნა 206­­ასა­კო­ვა­ნი პა­ცი­ენ­ტის მკურნა­ლო­ბის შე­ჯე­რე­ბუ­ლი ანა­ლი­ზი.­ ­ კლი­ნი­კო­-ენ­დოს­კო­პი­უ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბის გათვა­ლის­წი­ნე­ბით და­მუ­შავ­და სის­ხლდე­ნის რე­ცი­დი­ვის რის­კფაქ­ტო­რე­ბი. ინ­ტეგ­რალუ­რი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბის და ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი ანა­ლი­ზის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­ნი­საზღვრა ოპ­ტი­მი­ზი­რე­ბუ­ლი­­ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვა, ურ­გენ­ტუ­ლი და გა­და­ვა­დე­ბუ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბის ჩვე­ნე­ბა, რა­დი­კა­ლუ­რი დუ­ო­დე­ნოპ­ლას­ტი­კის სა­ხე­ო­ბა და მო­ცუ­ლობა.
მეც­ნი­ე­რუ­ლი სი­ახ­ლე: ხან­დაზ­მულ ასაკ­ში წყლუ­ლო­ვა­ნი ეტი­ო­ლო­გი­ის დუ­ოდე­ნა­ლუ­რი სის­ხლდე­ნის მო­წო­დე­ბულ­მა კომ­პლექ­სუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბის სტრა­ტეგი­ამ გა­ნა­პი­რო­ბა სას­წრა­ფო ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვის შემცირება 47.1%-დან 26.7%-მდე, ოპე­რა­ცი­ის­შემ­დგო­მი გარ­თუ­ლე­ბე­ბის 56.1%-დან 32%-მდე, ლე­ტა­ლო­ბის 12%-დან - 4%-მდე შემ­ცი­რე­ბა

ომარ ღიბ­რა­ძე, ­­მამუკა მი­ქა­ძე, ­­დავით თევ­დო­რა­ძე, პაატა მეშ­ვე­ლი­ა­ნი, მერაბ ე­რე­მე­იშ­ვი­ლი,­­ გოჩა ჩან­ქსე­ლი­ა­ნი­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება