ჩამოტვირთვა

ქუ­თა­ი­სის სტუ­დენ­ტთა კონ­ტინ­გენ­ტში­­ სტო­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი სტა­ტუ­სის და პი­რის ღრუს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ჰი­გი­ე­ნის დო­ნის შესახებ

კვლე­ვის მი­ზა­ნი­ა: 18-22 წლის ასა­კის საკ­ვლევ კონ­ტინ­გენ­ტში სტო­მა­ტო­ლოგი­უ­რი სტა­ტუ­სის შე­ფა­სე­ბა და სტო­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი ჰი­გი­ე­ნის დო­ნის შე­ფა­სე­ბა. გა­მოკ­ვლე­უ­ლი იქ­ნა 60 სტუ­დენ­ტი. გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნა ანო­ნი­მუ­რი ან­კე­ტი­რე­ბა და კლი­ნი­კუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვის მე­თო­დი-­დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა. ჰი­გი­ე­ნუ­რი და პარო­დონ­ტა­ლუ­რი ინ­დექ­სე­ბის გან­საზ­ღვრა. კა­რი­ე­სის გავ­რცე­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­და 91,1% კა­რი­ე­სის გავ­რცე­ლე­ბის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა 6,55 + − 0,35, PMA ინ­დექ­სი 2,4 +− 1,1. მი­ღე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი თვალ­ნათ­ლივ აჩ­ვე­ნებს ახალ­გაზ­რდა კონ­ტინ­გენ­ტში კა­რი­ე­სის მა­ღალ გავ­რცე­ლე­ბას და ინ­ტენ­სი­ვო­ბას. პა­რო­დონ­ტის ან­თე­ბი­თი დაა­ვა­დე­ბის სა­შუ­ა­ლო გავ­რცე­ლე­ბას და პი­რის ღრუს ჰი­გი­ე­ნის და­ბალ დო­ნეს, რაც სა­ჭი­რო­ებს სტო­მა­ტო­ლო­გი­ურ­-პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გა­აქ­ტიუ­რე­ბას. და­ა­ვა­დე­ბა­თა ად­რე­ულ დი­აგ­ნოს­ტი­კას და დრო­ულ მკურ­ნა­ლო­ბას

ლი­ა­ნა ტო­რონ­ჯა­ძე­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება