ჩამოტვირთვა

ჰა­ე­რის, წყლი­სა და ნი­ა­და­გის ეკო­ლო­გი­ურ ფაქ­ტორ­თა გავ­ლე­ნა ადა­მი­ა­ნის­­კბილ­ყბო­ვან­­სის­ტე­მა­ზე

სტა­ტი­ა­ში­ ­ წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ჰა­ე­რის, წყლი­სა და ნი­ა­და­გის კომ­პო­ნენ­ტთა გავლე­ნა ადა­მი­ა­ნის კბილ­ყბო­ვან სის­ტე­მა­ზე და მა­თი ზე­მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად გამოწ­ვე­უ­ლი ავა­დო­ბე­ბი. ადა­მი­ა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ეკო­ლო­გი­ურ ფაქ­ტორ­თა ზე­მოქ­მე­დე­ბა მრა­ვალ­მხრი­ვო­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა და ის რა­საკ­ვირ­ვე­ლია კბილ­ყბოვან სის­ტე­მა­ზე გავ­ლე­ნა­საც მო­ი­ცავს. გა­მოთ­ქმუ­ლია მო­საზ­რე­ბა, რომ კბილ­ყბო­ვან სის­ტე­მა­ზე გარ­კვე­ულ გავ­ლე­ნას პირ­და­პირ თუ ირი­ბად შე­იძ­ლე­ბა ახ­დენ­დეს გეო­მაგ­ნი­ტუ­რი ვე­ლის ცვლი­ლე­ბე­ბი. თუმ­ცა ამ გავ­ლე­ნის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი ნაკ­ლე­ბა­დაა ცნო­ბი­ლი და მის დად­გე­ნას შემ­დგო­მი კვლე­ვე­ბი ჭირ­დე­ბა.

თე­ი­მუ­რაზ ადე­იშ­ვი­ლი, თენ­გიზ ჟვი­ტი­აშ­ვი­ლი,­­­ ხა­თუ­ნა და­ვა­რაშ­ვი­ლი, ნი­ნო ოქ­რო­ჭე­ლი­ძე­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება