ჩამოტვირთვა

საკრალურის დესაკრალიზაცია მიხეილ ჯავახიშვილის საბჭოთა პერიოდის პროზაში

მი­ხე­ილ ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა საბ­ჭო­თა პე­რი­ო­დის მხატ­ვრულ პრო­ზა­ში წმინ­და წერი­ლის, სიყ­ვა­რუ­ლის, ქორ­წი­ნე­ბი­სა და ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის შე­ბღალ­ვა-­პრო­ფა­ნი­რე­ბის – ტენ­დენ­ცი­ის მხი­ლე­ბით, ნათ­ლად მი­უ­თი­თა იმ­დრო­ინ­დე­ლი ხელი­სუფ­ლე­ბის სუ­ლი­ერ კრი­ზის­ზე; ნი­ღა­ბი ჩა­მოხ­სნა საბ­ჭო­თა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ანტი­ე­როვ­ნულ პო­ლი­ტი კას და გვიჩ­ვე­ნა, რომ მხო­ლოდ ეროვ­ნუ­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბის, სა­უ­კუ­ნე­ე­ბით გან­მტკი­ცე­ბუ­ლი ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ზნე­ობ­რი­ვი პრინ­ცი­პე­ბის დაც­ვი­თა და პა­ტი­ვის­ცე­მი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი პი­როვ­ნე­ბი­სა და ერის თვით­მყო­ფა­დო­ბის შენარ­ჩუ­ნე­ბა, საკ­რა­ლუ­რის დე­საკ­რა­ლი­ზა­ცი­ი­სა­გან დაც­ვა.

მა­ნა­ნა ჭი­ჭი­ნა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება