ჩამოტვირთვა

ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლო­ბის პა­რა­დიგ­მუ­ლი სტრუქ­ტუ­რა და ტექ­სტის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბის პრობ­ლე­მა ვერ­ბა­ლუ­რი დის­კურ­სით წარ­მოდ­გე­ნილ კულ­ტუ­რულ სივ­რცე­ში

რო­გორც ბო­ლო წლებ­ში წრა­მო­ე­ბულ­მა კვლე­ვამ გვიჩ­ვე­ნა, ჟურ­ნა­ლის­ტურ ჟან­რთა და მა­თი ტექ­სტობ­რი­ვი სივ­რცის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბის პრო­ბელ­მა შე­იძ­ლე­ბა ადეკ­ვა­ტუ­რად დას­მუ­ლი და გა­დაჭ­რი­ლი იყოს მხო­ლოდ ინ­ტერდის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ის თან­მიმ­დევ­რუ­ლი გა­მო­ყე­ნე­ბით, თვით ეს მე­თო­დო­ლო­გია კი უნ­და ხა­სი­ათ­დე­ბო­დეს შემ­დე­გი სა­მი ნიშ­ნით: ინ­ტერ­დისცვიპ­ლი­ნა­რუ­ლო­ბა მო­ცე­მულ შემ­თხვე­ვა­ში უნ­და გუ­ლის­ხმობ­დეს ისეთ დისციპ­ლი­ნა­თა მი­ნა­ცე­მე­ბის ერ­თობ­ლი­ვად გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბას, რო­გო­რი­ცაა ჟურ­ნალის­ტურ ჟან­რთა თე­ო­რი­ა, ლინ­გვის­ტი­კა და კულ­ტურ­ლო­გი­ა; ბო­ლო წლებ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვებ­მი რო­მე­ლიც ჟან­რი­სა და ტექ­სტის ურ­თი­ერ­თმი­მართე­ბის პრობ­ლე­მა იკ­ვლევ­და ინ­ტერ­პრე­ტი­რე­ბუ­ლი იყო არა მხო­ლოდ ინ­ტერდის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლად, არა­მედ ლინ­გვის­ტუ­რად ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლა დაც. და­სა­ხელე­ბუ­ლი კვლე­ვის მთე­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ბო­ლოო ან­გა­რიშ­ში ეფუძ­ნე­ბო­და თა­ნა­მედ­რო­ვე ლინ­გვის­ტი­კის პა­რა­დიგ­მულ სი­ტუ­ა­ცი­ას. სტა­ტი­ში ასე­ვე მკა­ფი­ო­დაა ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი და გაშ­ლი­ლი ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლი მე­თოდო­ლო­გი­ის ტიპ­ლო­გი­უ­რი ნიშ­ნე­ბი - მე­თო­დო­ლო­გი­ის ში­ნა­გა­ნი კომ­პლექ­სურო­ბა, ინ­ტერ დიც­პლი­ნა­რიზ­მის დი­ნა­მიზ­მი და ტექ­სტის რო­გორც ფე­ნო­მე­ნის სიღ­მი­სე­ულ შრე­თა ხედ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბით. ყო­ვე­ლი­ვე აღ­ნიშ­ნუ­ლი­დან კი უნ­და დავ­ძი­ნოთ, რომ სწო­რედ ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლო­ბა, რო­გორც მე­თოდო­ლო­გი­ა, გან­საზ­ღვრავს მთე­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის პრობ­ლე­მის დი­ნა­მი­კას.

ეკა­ტე­რი­ნე ჯუ­ლა­ყი­ძე­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება